نتايج تحقيقات نشان مي دهد: استفاده از گياه «گل ساعتي» در درمان گرگرفتگي دوران يائسگي توصيه مي‌شود.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا علوم پزشکي تهران؛ اين مطالعه با هدف تعيين تاثير داروي گياهي فيتواستروژني گل ساعتي (Passion Flower) بر گرگرفتگي توسط افسانه کاظميان مربي گروه مامايي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و جمعي از همکارانش انجام شده است.

اين پژوهش از نوع كار آزمايي باليني بر روي 54 نفر از زنان 45 تا 55 ساله كه از گرگرفتگي شاكي و مايل به درمان بودند و به طور تصادفي در دو گروه شامل 27 نفر گروه درمان با گل ساعتي گروه مورد و درمان با پلاسبو گروه شاهد انجام پذيرفت، قرار گرفتند.

يافته ها نشان داد كه شدت گرگرفتگي در گروه گل ساعتي، قبل و پس از درمان با استفاده از آزمون ويلكاكسون اختلاف آماري معني داري داشت ولـي در گروه پلاسبو اين اختلاف آماري معنـي دار نبــود.

نتايج نهايي اين بررسي نشان مي دهد گياه گل ساعتي براي درمان گرگرفتگي دوران يائسگي مؤثر بوده و مي‌تواند به عنوان يك درمان آلترناتيو مـــد نظر باشد تا در كسانــي كه قـــادر به استفاده از هورمــون درمانــي نيستند وعوارض ناشـي از آن را نمي پذيرند مورد استفاده قرار گيرد.

خلاصه اين پژوهش در مجله دانشگاه علوم پزشکي ايلام به چاپ رسيده است