بررسي باليني گياهان داروئي موثر در بيماريهاي لثه و عفونتهاي دهان و دندان

بيماريهاي مربوط به لثه و دندان يكي از شايعترين بيماريهاي مزمن در انسان هستند كه بنظر ميرسد ميكروارگانيسمها، از مهمترين عوامل ايجاد اين نوع بيماريها ميباشند. با رعايت بهداشت دهان و دندان و كوشش در جهت بالا بردن سطح بهداشت جامعه ميتوان بطور چشمگيري از ميزان اين بيماريها كاست. با توجه به موارد ذكر شده و پس از مراجعه به منابع طب قديم و جديد، گياهان زير را جهت تهيه فرآورده داروئي انتخاب و مورد بررسي قرار داديم. اين گياهان عبارتند از: بابونه، آويشن، گل سرخ، مريم گلي، گل اناروسير.

پس از مطالعه فارماكوگنوزي گياهان مزبور فرآورده ( Mouth-) تهيه و پس از تعيين مقدار مواد موثره موجود در آن، جهت انجام بررسيهاي باليني به بيماران ارائه شد. در پي نتايج باليني بدست آمده فرآورده ( Mouth-) و بدنبال فرآورده ( Mouth-) تهيه و ارائه گرديد.

تعيين مقدار كمي مواد موثر در فرآورده نشان ميدهد اين فرآورده حاوي 80/0 درصد اسانس، 8/27 درصد تانن و 81/0 درصد فلاونوئيد ميباشد. اين مقادير براي فرآورده¬هاي و به ترتيب عبارتند از 69/0 و 90/0 درصد اسانس، 35/2 و 91/1 درصدتانن و 73/0 و 02/1 درصد فلاونوئيد.

اثرات آنتي سپتيكي اين فرآورده هاي وي 4 نمونه ميكرواورگانيسم شامل 3 نمونه ميكرب و يك نمونه قارچ بررسي گرديد و سپس جهت انجام بررسيهاي باليني در اختيار 200 بيمار قرار داده شد. نتايج بدست آمده از بررسيهاي In vitro بر روي ميكرواورگانسيم هاي استافيلوكوكوس اورئوس، استرپتوكوكوس فكاليس، كانديدا آليكانس و نمونه ميكروبي تهيه شده از ضايعات لثه چند بيمار، نشان ميدهد كه هر سه فرآورده داراي اثرات ضد ميكربي قابل توجهي بوده و در مجموع قدرت بوده و در مجموع قدرت اثر ضد ميكروبي فرآورده بترتيب > > ميباشد.

نتايج بدست آمده از بررسي باليني فرآورده بر روي 63 بيمار نشان ميدهد كه در 79% موارد كيفيت فرآورده (طعم، بو، رنگ) از نظر بيمار مطلوب بوده و اثرات درماني آن نيز در 76% بيماران مورد بررسي مثبت بوده است.

به همين ترتيب فرآورده در اختيار 67 بيمار قرار گرفت كه در 58% موارد كيفيت فرآورده مطلوب، و اثرات درماني آن نيز در 82% موارد مثبت بوده است. فرآورده در اختيار 70 بيمار قرار گرفت كه در 93 درصد كيفيت آن مطلوب و در 85% موارد نيز اثرات درماني آن مثبت بوده است.

نويسنده، نويسندگان: دكتر سيد هادي صمصام شريعت، دكتر نوشين قائم مقامي، دكتر سالارنصيري
آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده داروسازي- گروه فارماكوگنوزي