کاهش رضايت از رابطه جنسي با افزايش سن زوجين


سلامتيران: تحقيقات اخير متخصصان کانادايي حاکي از آن است که با افزايش سن زن و شوهر، ميانگين نمره رضايت از رابطه جنسي کاهش مي‌يابد.


به گزارش خبرگزاري اي‌بي‌سي‌هلث، اين تحقيق که روي 4 هزار زوج 30 تا 60 ساله و با هدف بررسي عدم رضايت از رابطه جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان انجام شده است، نشان مي‌دهد که رضايت جنسي علاوه بر سن با سطح تحصيلات نيز ارتباط دارد. به اين معني که در زوجيني که از سطح تحصيلات پاييني برخوردارند، ميانگين نمره رضايت جنسي کمتر از افراد تحصيل کرده است، به طوري که يک چهارم اين خانم‌ها از رابطه جنسي خود رضايت ندارند. همچنين بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق، خانم هايي که شوهران سيگاري دارند از رابطه جنسي خود احساس رضايت کمتري مي‌کنند.