با افزايش سن زن و شوهر رضايت از فعاليت زناشويي کاهش مي‌يابد


سلامتيران:‌ نتيجه تحقيقي در دانشگاه علوم پزشکي بوشهر نشان داد که با افزايش سن زن و شوهر، ميانگين نمره رضايت از فعاليت زناشويي کاهش مي‌يابد.


به گزارش خبرنگار سلامت، اين تحقيق که در نيمه اول سال 1387با هدف بررسي عدم رضايت از فعاليت زناشويي و عوامل مرتبط با آن در زنان انجام شده، نشان داد رضايت از فعاليت زناشويي با سطح تحصيلات ارتباط دارد و در خانم‌هاي بي‌سواد و آنهايي که شوهران بي‌سواد بودند ميانگين نمره رضايت از فعاليت زناشويي کمتر بود. بر اساس اين گزارش، 9/24 درصد از ‌خانم‌ها از فعاليت زناشويي خود رضايت نداشتند. در خانم‌هايي که قليان مي‌کشيدند، نسبت به گروهي که قليان نمي‌کشيدند نمره رضايت از فعاليت زناشويي کمتر بود. همچنين خانم‌هايي که شوهران سيگاري داشتند از فعاليت زناشويي خود رضايت کمتري داشتند. عوامل زيادي از جمله کاهش هورمون‌هاي جنسي موجب کاهش رضايت از فعاليت زناشويي در اثر افزايش سن مي‌شوند که با مشاوره با متخصصان مي‌توان از آن پيشگيري کرد.