در حالیکه رسانه ها بر روی مسایل حاملگی و میزان فعالیت جنسی جوانان تمرکز کرده اند تحقیق جدیدی در سوئد ٬ مسئله ای که بسیاری از محققان به ان مشکوک بودند ٬ یعنی افزایش رضایت از سکس در پیری را قوت بخشید. این تحقیق که در دانشگاه گوتنبرگ سوئد انجام شده است نشان میدهد پیرمردان ۷۰ ساله ای که درجه بندی خود را از رضایت از سکس گزارش کرده بودند از ۵۸ ٪ در سال ۱۹۷۷ به ۷۱٪ در سال ۲۰۰۱ رسیده است. برای زنان نیز در همان بازه زمانی از ۴۱ به ۶۲ درصد افزایش یافته است

رضایت از سکس در ۷۰ سالگی افزایش یافته است

abcnews.go.com