دومین اختلال جنسی در بانوان بعد از بی میلی جنسی عدم ارگاسم (ارضا جنسی ،اوج لذت جنسی)است
شایعترین علت آن عدم انجام مقدمات کافی از سوی مرد(Foreplay)ویا انزال زودرس مرد است.عامل دیگر عدم ارگاسم عدم شناخت سکوهای ارگاسمی از سوی طرفین است.
سکوهای ارگاسمی در زنان شامل کلیتوریس وG-spot می باشد.شناخت مو قعیت این سکوها برای فعالیت جنسی ضرورت دارد.
ارگاسم در اکثر مواقع از طریق کلیتوریس ودر بعضی مواقع از طریقG-spotاتفاق می افتد
سکوهای ارگاسمی به لمس وفشار حساس هستند. با توجه به وضعیت آناتومی کلیتوریس ،در بعضی ازوضعیتهای آمیزشی،کلیتوریس ممکن است تحت ماساژ ویا فشارقرار نگیردوباوجودطولانی بودن زمان آمیزش ارگاسم صورت نگیرد توصیه می شود در این موقعیتها همزمان با انجام آمیزش ،کلیتوریس از سوی مرد با دست ماساژ داده شود.در موقعیت آمیزشی زن بالا احتمال تحریک کلیتوریس ودر موقعیت آمیزشی سجده احتمال تحریکG-spotبیشتر وجود دارد.
در بعضی از موارد سکوهای ارگاسمی ممکن است به لمس وماساژ حساس نباشد وباید از مکانیسم فشار استفاده نمود مثلا برای فشار به کلیتوریس زن میتواند بالا قرار بگیرد وکلیتوریس خود را بین آلت مرد و وزن خودش (بدون دخول )تحت ماساژ با فشار(فشار وزن) قرار دهد
عده ای از خانم ها از ارتباط جنسی دوره عقد(ارتباط جنسی بدون دخول) رضایت بیشتری ازارتباط جنسی بعد از عروسی دارند که علت آن توجه بیشتر به کلیتوریس (با توجه به اینکه کلیتوریس اینطرف پرده بکارت است) می باشد
بهتر است مرد مفدمات کافی داشته باشدتا ارگاسم زن زودتر از او اتفاق بیفتد اما در حالت معمول ممکن است ارگاسم در زن دیرتر واقع شود. اگر به هر دلیل مرد انزال شد و زن ارگاسم نشده باقی ماند ،باتوجه به تحریک ناپذیری مرد بعد از ارگاسم ،مرد بایدغیر فعال شده (درازکشیده)و زن باید بالا قرار گرفته نفش فعال را بعهده بگیرد. باتوجه به اینکه در مرحله اول بعد از انزال مرد ،شلی آلت وی به 50%میرسد ،زن بالا قرار گرفته(روبه صورت یا پاهای مرد)وبا ماساژکلیتوریس به آلت نیمه شل به ارگاسم خواهد رسید.