کاهش شمار اسپرم‌هاي مردان در طول سال‌هاي گذشته

دانشمندان مي‌گويند شمار اسپرم مردان فرانسوي در فاصله سال‌هاي 1989 تا 2005 تا يک‌سوم کاهش يافته و اين يافته باعث تشديد نگراني درباره تاثير آلاينده‌هاي محيطي يا سبک زندگي بر باروري مردان شده است...

به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين دانشمندان مي‌گويند کار آنها اولين بررسي درازمدت در سطح يک کشور درباره وضعيت اسپرم مردان است. به گفته آنها اين ميزان کاهش شمار اسپرم مردان هشداردهنده است و بايد عوامل محيطي ايجادکننده آنها بررسي شود. اين پژوهشگران در اين بررسي اطلاعات مربوط به نمونه‌هاي اسپرم حدود 27 هزار مرد را که در 126 مرکز ivf مرد در فرانسه طول 17 سال گرفته شده بود، گردآوري کردند. همسران اين مردان، زنان دچار انسداد يا فقدان لوله‌هاي تخمداني بودند يعني ناباروري اين زوج‌ها به زنان مربوط مي‌شد و مردان در آن نقشي نداشتند. نتايج نشان داد در طول اين
17 سال تعداد اسپرم مردان – بر حسب ميليون اسپرم در هر ميلي‌ليتر – به طور مداوم هر سال به طور ميانگين 9/1 درصد کم شده و در مجموع 2/32 درصد پايين آمده است. براي مثال در مردان با سن ميانگين 35 سال، ميزان اسپرم از ميانگين حدود 74 ميليون اسپرم در هر ميلي‌ليتر در سال 1989 به 50 ميليون در هر ميلي‌ليتر در سال 2005 رسيده است. اين ميزان کاهش قابل‌توجه است زيرا بررسي‌هاي پيشين نشان داده با پايين آمدن تعداد اسپرم از حد مرزي 55 ميليون در هر ميلي‌ليتر، آثار بر باروري مردان شروع خواهد شد و تعداد 15 ميليون اسپرم در هر ميلي‌ليتر حد ناباروري مردان است. پژوهشگران معتقدند عوامل آلوده‌کننده شيميايي محيط‌زيست که باعث اختلال هورموني در مردان مي‌شوند، ممکن است عامل اين کاهش تعداد اسپرم‌ها باشند. همچنين ممکن است ساير عوامل موثر بر تعداد اسپرم مانند چاقي، استرس، نوع تغذيه يا عفونت‌ها در طول دوره بررسي باعث کاهش اسپرم اين مردان شده باشد.