۱۰ واقعیت درباره سرطان از نظر سازمان جهانی بهداشت


۱- بيش از ۱۰۰ نوع سرطـان شناسايي شده است و اين سرطــان ها در هر قسمتــي از بدن مي تواند تظاهر پيدا كنند.
۲- مرگ ناشي از سرطان در سال ۲۰۰۵ ، ۶/۷ ميليون نفر بوده است كه ۱۳% از كل ۵۸ ميليون مرگ در سراسر جهان را به خود اختصاص مي دهد.
۳- بيش از ۷۰% تمام مرگ هاي ناشي از كانسر در كشورهاي كم درآمد يا با در آمد متوسط اتفاق مي افتد .
۴- پنج سرطان شايع و كشنده در مردان در سراسر جهان عبارتند از ريه ـ معده ـ كبد ـ كولوركتال و ازوفاگوس ( مري).
۵- پنج سرطان شايع و كشنده در زنان به ترتيب عبارتند از سرطان سينه ـ ريه ـ معده ـ كولوركتال و سرويكس.
۶- مصرف دخانيات بزرگترين و تنها عامل قابل پيشگيري از سرطان ها در جهان مي باشد.
۷- يك پنجم كل سرطانهاي سراسر جهان با يك عفونت مزمن، براي مثال ويروس پاپيلوهاي انساني (hpv) كه باعث كانسر سرويكس مي شود و ويروس هپاتيت b (hbv) كه باعث كانسر كبد مي شود در ارتباط است.
۸- يك سوم كانسر ها اگر در مراحل اوليه تشخيص داده و به اندازه كافي درمان شوند، قابل درمان مي باشند.
۹- درصورتيكه دانش فعلي در رابطه با كنترل درد و درمان نگهدارنده يك سرطان وجود دارد، بايدنسبت به تسكين درد آنها كمك شود.
۱۰- ۴۰% سرطان ها عمدتاً بوسيله عدم مصرف دخانيات، داشتن تغذيه سالم، انجام فعاليت بدني و پيشگيري از عفونت هايي كه ممكن است منجر به كانسر شوند، قابل پيشگيري هستند.