بسياري از بيماران مبتلا به سرطان تصور مي‌کنند که اگر احساس و عواطف خود را روي کاغذ بياورند بهتر درد را تحمل مي‌کنند و احساس بهتري دارند. در واقع نوشتن يک شيوه کمکي براي برقراري ارتباط بين پزشک و بيمار است.
به گزارش اسوشيتدپرس، عمل نوشتن، ممکن است به بيماران کمک کند تا درک بهتري از بيماري‌شان و نيازهايشان داشته باشند. محققان 234 بيمار مبتلا به سرطان را بررسي کردند از گروهي از آنان خواسته شد تا احساسات خود را با نوشتن بيان کنند. از گروهي ديگر خواستند که يک پرسشنامه را درباره علايم درد پر کنند و گروهي ديگر تنها تحت مراقبت‌هاي استاندارد بيماري قرار داشتند. همه شرکت‌کنندگان در اين تحقيق به يک ميزان از درد ناشي از سرطان رنج مي‌بردند. سپس از افرادي که در گروهي بودند که احساسات خود را با نوشتن بيان مي‌کردند خواسته شد تا به مدت 3 هفته 20 دقيقه درهفته درباره اينکه سرطان چگونه فعاليت روزمره آنها را تحت تاثير قرار داده بنويسند. در اين تحقيقات مشخص شد، بيماراني که در اين گروه قرار داشتند و احساسات خود را به راحتي نوشته بودند در مدت طولاني درد کمتري را تجربه کرده و احساس بهتري داشتند. طبق اين تحقيقات بيان احساسات با نوشتن با سازگاري با درد سرطان ارتباط دارد.