پژوهشگران با مطالعه روي موش‌هاي آزمايشگاهي موفق به كشف خانواده‌اي از ژن‌هاي مرتبط را سرطان كبد شدند.
به گزارش سرويس علمي ايسنا، اين تحقيق از سوي گروهي از پژوهشگران مركز پزشكي دانشگاه «استوني بروك» صورت گرفته است.

در اين پژوهش، متخصصان دريافتند، موش‌هايي كه يكي از ژن هاي خاص در اين خانواده موسوم به Iqgap2 را از دست دادند به نوعي از سرطان كبد مبتلا شدند.

اين پژوهشگران همچنين دريافتند كه نوعي وخيم‌تري از اين سرطان زماني بروز مي‌كند كه عضو ديگري از اين خانواده ژني فعال شود.


متخصصان اعلام كردند كه اين كشف در زمينه تحقيقات سرطان بسيار حائز اهميت و دستاورد مهمي است چرا كه مي تواند به روش‌هاي درماني نويني براي معالجه سرطان كبد منتهي شود.