دکتر فرشاد مهدوي -جراح

بررسي‌هاي جمعيتي بيش از 50‌ سال پيش حاکي از آن است که در گروه خوني a، احتمال سرطان معده افزايش مي‌يابد و در گروه خونيo افزايش اولسرپپتيک ديده مي‌شود. اما اين بررسي‌ها داراي مشکلات روش شناسيک بودند.
براي بازبيني مجدد اين همراهي‌هاي بالقوه، محققان داده‌هاي حاصل از بانک‌هاي خون در سوئد و دانمارک را با اطلاعات حاصل از ثبت سرطان و بيمارستاني در اين کشورها پيوند داده‌اند تا وقوع سرطان معده و اولسرپپتيک را در بيش از يک ميليون خون دهنده‌ ارزيابي کنند.


در ميان اين همنوا، سرطان معده در 688 بيمار در طول 6/12 ميليون سال-شخص و اولسر پپتيک در 5667 بيمار در طول 4/10 ميليون سال -شخص مشاهده شد.
بيماران داراي گروه خونيa به احتمال زياد‌تر بيش از بيماران گروه خونيo دچار سرطان معده مي‌شدند (نسبت نرخ تطبيق داده شده 20/1).
در بيماران داراي گروه خونيab ياb نسبت به بيماران داراي گروه خوني o داراي احتمال متفاوت قابل توجه از نظر سرطان معده نبودند.
بيماران گروه خونيo به طور قابل توجه‌تر نسبت به افراد ساير گروه‌هاي خوني به علت اولسرپپتيک بستري مي‌شدند: نسبت نرخ تطبيق داده‌ شده براي بيماران گروه خونيa ،ab و b در مقابل افراد گروه خوني o به ترتيب حدود 75/0 تا 91/0 بود.
مصنفان نتيجه‌گيري کرده‌اند که نتايج اين بررسي بزرگ همراهي شناسايي شده در بيش از 50 سال پيش را تائيد مي‌کند ولي مکانيسم‌هاي علت روشن نيست.
اعتماد به داده‌هاي بستري در بيمارستان به علت اولسرپپتيک ممکن است سبب شده باشد تا مصنفان به تخمين کمتر از حد تعداد بيماران دچار اولسر بدون عارضه جهت‌دار شوند.
افزون براين، فقدان اطلاعات در مورد عفونت هليکوباکترپيلوري، بالقوه خود يک عامل مهم محدود کننده است، باتوجه به نقش اتيولوژيکي که هليکوباکترپيلوري درسرطان معده و اولسرهاي پپتيک دارد.
سويه‌ي خاص هليکوباکتر‌پيلوري ممکن است بر نتايج باليني عفونت نيز احتمالاً از طريق تعامل باکتري با گليکوپروتئين‌‌هاي گروه خوني که در سطح سلول‌هاي مخاطي جاي دارند تأثير داشته باشد.
براي شناسايي مکانيسم‌ اين همراهي که در اينجا ديده مي‌شود و تعيين تأثير بالقوه‌يي که سويه‌هاي مختلف هليکوباکترپيلوري برپيامد اين دو بيماري دارد لازم است کارهاي قابل توجهي انجام شود.