سلامتيران: تحقيقات اخير دانشمندان نشان مي‌دهد ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان معده در آسيايي‌ها کمتر است.


به گزارش رويترز، محققان مرکز سرطان هوستون با بررسي 81 هزار فرد مبتلا به سرطان معده دريافتند وضعيت سلامت کلي افراد آسيايي در مقايسه با سايرنژادها بسيار قابل توجه‌تر بوده است. به طوري که ‌77 درصد افرادي که سرطان معده مرحله اول داشتند و ‌48 درصد افرادي که سرطان معده مرحله دوم را نشان داده بودند و آسيايي بودند، جان سالم به در بردند. به گفته محققان علت اين تفاوت علاوه بر نژاد آسيايي، وضعيت بهتر فيزيک زنان، سن کمتر بيماران، قرار داشتن در مراحل اوليه سرطان، دور بودن توده سرطاني از مراکز اصلي بدن، پاسخ دادن بهتر آسيايي‌ها به درمان و توجه به بيماران در حين ارايه مراقبت‌هاي بيمارستاني بوده است