مری بارت یک ضایه پیش سرطانی است که در حدود ۱۰ درصد موارد منجر به آدنوکارسینوم مری می گردد.مری بارت یک ضایه پیش سرطانی است که در حدود ۱۰ درصد موارد منجر به آدنوکارسینوم مری می گردد. مشکل اصلی در مورد مری بارت آن است که به کرات در آندوسکوپی از دید پزشکان پنهان می ماند و آندوسکوپیست ها بندرت از محل اتصال مری به معده (GEJ) که نرمال به نظر رسند، نمونه برداری انجام می دهند. با توجه به اهمیت وجود یا عدم وجود مری بارت ما در مطالعه خود تصمیم گرفتیم فراوانی مری بارت را بدون انتخاب بیماران، هنگام مراجعه به بخش آندوسکوپی و در حین انجام آندوسکوپی بررسی نماییم.

۱۴۶ بیمار مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان آیت اله طالقانی تهران به مدت ۸ ماه از تاریخ مهر ۱۳۸۱ لغایت اردیبهشت ۱۳۸۲ بدون توجه به اندیکاسیون انجام آندوسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند. برای هر یک از بیماران پرسشنامه ای شامل مشخصات فردی بیماران، وجود علایم بالینی ریفلاکس گوارشی و اندیکاسیون انجام آندوسکوپی تکمیل گردید. سپس بیماران توسط فوق تخصص گوارش تحت آندوسکوپی فوقانی قرار گرفته و از ناحیه اتصال مخاط مری به معده(Z line) ،از هر بیمار ۴ ۲ بیوپسی و حتی الامکان از هر ربع یک نمونه بیوپسی گرفته شد. در نهایت کلیه اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزارSPSS مورد آنالیز قرار گرفت.

کل بیماران مورد بررسی شامل ۶۸ مرد و ۷۸ زن بودند. شایعترین علت مراجعه بیماران درد شکمی در ۶۷.۸% (۹۹ نفر) بود. ترش کردن در ۷۹.۵% (۱۶ نفر)، دیسفاژی در ۱۷.۱% (۲۵ نفر)، درد سینه در ۲۸.۱% (۴۱ نفر) و رگورژیتاسیون در ۴.۸% (۷ نفر) بیماران مشاهده شد. در بررسی آندوسکوپی ۱۳% مری بارت کوتاه، ۴.۸% مری بارت بلند،۱۱% ازوفاژیت و۱۱% هرنی هیاتال گزارش شد. در بررسیهای پاتوبیولوژی، تنها در ۲.۷% (۴ مورد) بیماران مورد مطالعه بافت مری مری بارت یافت شد. از میان بیماران مبتلا نیمی از بیماران (۲ نفر) سابقه ای از علایم ریفلاکس معده به مری نداشتند. از ۲۶ بیمار که در آندوسکوپی مشکوک به مری بارت بوده اند، تنها یک نفر در بافت شناسی مری بارت را نشان دادند.

بر اساس آمارهای موجود مری بارت بر اساس درجه دیسپلازی که در آن به وقوع می پیوندد تا ۱۰% می تواند به آدنوکارسینوم تبدیل گردد. برای جلوگیری از بروز آدنوکارسینوم مری و توقف این روند رو به رشد لازم است ملاک های مشخص شود تا حداکثر بیماران مبتلا با حداقل هزینه در مرحله مری بارت (در واقع متاپلازی با یا بدون دیسپلازی) تشخیص داده شوند.