نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد: شيوع سرطان مثانه در ميان مردان ‌٤ برابر بيشتر از زنان است.به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دكتر حميدرضا قرباني و رضا مهدوي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد در مطالعه‌اي بر روي ‌٢٠٠ بيمار به بررسي تشخيص قطعي سرطان مثانه و ارتباط آن با ترياك و سيگار در ابتلا به stage, grade پرداخته است.نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد: حداكثر شيوع سني اين بيماري در محدوده‌ي ‌٦٠ تا ‌٦٩ سال است. از بين مبتلايان ‌٥/٤٤ درصد معتاد به سيگار، ‌٥/١ درصد معتاد به ترياك و ‌٨ درصد اعتياد به هر دو داشتند.بيماران معتاد به سيگار و ترياك يا هر دو، stage, grade بالاتري داشتند.در بررسي به عمل آمده مشخص شد: بين طول مدت اعتياد به اين مواد و سرطان مثانه رابطه‌ي خطي وجود دارد. بيش از نيمي از سرطان‌هاي مثانه در مراحل ابتدايي staget و قبل از آن تشخيص داده مي‌شوند. ‌٥/٩٥ درصد تومورهاي مثانه از نوع tcc هستند.لازم به ذكر است: بين نوع تومور و اعتياد به سيگار و ترياك رابطه‌ي معني‌داري وجود ندارد، به نظر مي‌رسد علاوه بر سيگار موادي نيز در ايجاد سرطان مثانه دخيل هستند و سير پيشرفت بيماري را تغيير مي‌دهند.شواهد تجربي و اپيدميولوژيك نقش زيادي براي سرطان‌زايي مواد شيميايي به عنوان علت سرطان مثانه قائل هستند و بررسي بيشتر عوامل ايجاد كننده سرطان نيز ضروري است.