نتايج تحقيقات دانشمندان دانشگاه ماسي نيوزلند نشاندهنده افزايش احتمال ابتلا به سرطان مثانه در ميان فروشنده هاست.


به گزارش رويترز، اين دانشمندان با مطالعه ارتباط شغل و ابتلا به سرطان مثانه دريافتند، احتمال ابتلا به سرطان مثانه در زناني كه شغل فروشندگي دارند نسبت به زنان درساير مشاغل 18 درصد بيشتر است. اين در حاليست كه تنها مرداني كه شغل فروشندگي ماشين را دارند، بيشتر به اين بيماري مبتلامي‌شوند.
نتايج تحقيقات اين دانشمندان در مجله طب صنعتي نشان مي دهد وقت كم فروشنده ها براي رفتن به دستشويي و مصرف كم مايعات در طول روز،كه موجب افزايش مواد سرطان زاي ادرار مي شود، موجب افزايش احتمال ابتلا به سرطان مثانه مي شود.