ثبت سرطان نخستين واقعه اي است که مديران سلامت را براي برنامه ريزي در پيشگيري از بروز اين بيماري و مراقبت از آن توانمند مي کند. اين اقدام در کشورهاي مختلف به روش هاي گوناگون عملي مي شود. اگرچه سابقه ثبت موارد سرطان در جهان به بيش از 70 سال مي رسد، ولي هنوز روش واحدي براي اين منظور در ايران به کار گرفته نمي شود.

وزارت بهداشت کشور از سال ها قبل نسبت به ثبت سرطان در کشور اقدام کرده است. در نهايت در سال 1383 با ايجاد يک ساختار مطمئن بيش از 40 هزار مورد سرطان در کشور ثبت و منتشر شد.

در پژوهشي که توسط شش نفر از پژوهشگران کشورمان در زمينه سرطان هاي دستگاه ادراري تناسلي و مقايسه آن با داده هاي بين المللي انجام و در کنگره امسال انجمن اورولوژي ايران ارائه شد، آمده است؛ سرطان هاي مثانه دومين و سرطان پروستات سومين سرطان شايع در مردان ايراني بدون در نظر گرفتن سرطان پوست است که به ترتيب 68/11 و 99/7 درصد سرطان ها را تشکيل مي دهد. در زنان ايراني سرطان مثانه جايگاه نهم را با حدود 2/3 درصد سرطان ها به خود اختصاص داده است.نتيجه اين پژوهش بيانگر آن است که بروز سرطان هاي مثانه و پروستات در ايران در مقايسه با کشورهاي منطقه و پيشرفته صنعتي از شيوع کمتري برخوردار است. همچنين در ايران ميزان مرگ ومير ناشي از سرطان هاي مثانه و پروستات و کليه با ميزان هاي مشابه در کشورهاي نام برده شده مطابقت داشته است.

هنوز بر سر سن بيمار در تعيين پيش آگهي بيماران با سرطان کليه بين متخصصان اختلاف نظر وجود دارد. چهار تن از پژوهشگران کشور طي 18 سال با بررسي 37 بيمار که براي درمان سرطان کليه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند به نتايج زير دست يافتند.نخست آنکه سرطان هاي کليه در افراد بالغ جوان مهاجم تر عمل مي کند. اما پيگيري طولاني در اين گروه کوچک بيماران نشان مي دهد که سن هنگام تشخيص اثر مهمي بر طول عمر (بقا) دارد. بيماران جوان تر با سرطان سلول هاي کليوي بيشتر عمر مي کنند.