عصاره زنجبيل تازه، کشنده سلول‌هاي سرطان پستان است


نتايج يک مطالعه نشان داد: خاصيت آنتي توموري موجود در عصاره الکلي زنجبيل تازه، باعث کشندگي سلول‌هاي سرطان پستان مي‌شود.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، منطقه علوم پزشکي تهران، نسرين محقي ، کارشناس ارشد ايمني‌شناسي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مطالعه‌اي را با هدف «بررسي اثر كشندگي سلولي عصاره الكلي زنجبيل تازه بر سلول‌هاي سرطان پستان» انجام داده است كه بر اساس آن بسياري از ادويه‌ها اثرات بالاي مهاركنندگي بر كشت سلول‌هاي توموري دارند و زنجبيل نيز داراي خواص آنتي توموري، ضد قارچ، حشره كشي و ضد زخم است.

براي انجام اين مطالعه تجربي كه طي سال‌هاي 1387 تا 1388 انجام شده، سلول‌هاي سرطاني و سلول‌هاي نرمال در محيط dmem حاوي سرم جنين گاو و آنتي‌بيوتيك كشت داده شدند. سپس اين سلول‌ها در معرض دو گانه غلظت‌هاي5000 تا 78/125 ميكروگرم بر ميلي‌ليتر از عصاره الكلي زنجبيل به مدت 24، 48 و 72 ساعت قرار داده شدند و ميزان زنده بودن سلول‌ها به روش mtt تعيين شد.

يافته‌ها حاکي از آن بود که بعد از 48 ساعت در غلظت 1250 ميكروگرم بر ميلي‌ليتر 50 درصد سلول‌هاي سرطاني نسبت به سلول‌هاي نرمال زنده بودند، لذا ic50 در حدود غلظت 1250 در نظر گرفته شد. نتايج مرفولوژي نشان داد كه سلول‌هاي نرمال تحت اثر عصاره هيچ‌گونه تغييرات مرفولوژيكي مشخصي نسبت به سلول‌هاي كنترل (بدون عصاره) ندارند.

طبق اين پژوهش سلول‌هاي سرطاني در روزهاي مختلف، تحت اثر غلظت‌هاي مختلف عصاره، از نظر مورفولوژيك تفاوت‌هاي بسيار بارز و وابسته به دوزي نشان دادند، بطوريكه به تدريج و با افزايش زمان و در دوزهاي بالاتر تغيير شكل سلولي بسيار واضح‌تر بود. مهار رشد سلول‌ها، تحليل رفتگي و افزايش اندازه واكوئل ، كاهش سيتوپلاسم و پيگمانه شدن هسته قابل مشاهده بود.

نتايج فوق نشان مي دهد: عصاره زنجبيل خواص كشندگي سلولي بر روي سلول‌هاي سرطاني داشته، ولي با اين حال اثرات سمي بر سلول‌هاي نرمال ندارد.