درمان سرطان به کمک گل ياس
جام جم آنلاين: محققان موفق به توليد داروي ضد سرطاني شده اند که عناصر سازنده آن از گل ياس حاصل شده است.
مشتقات اين گياه از گذشته به صورت گسترده اي در صنايع کشاورزي و آرايشي مورد استفاده قرار گرفته که اين امر نشانگر غيرسمي بودن آن است.

محققان پس از ده سال بررسي بر روي اين گياه موفق به توليد دارويي از مشتقات آن شده اند که مي تواند در درمان سرطان تاثير مشهود و چشمگيري داشته باشد.

آزمايشات نشان مي دهند که تاثيرات اين دارو بر روي سرطان خون و تومورهاي بدخيم بيشتر از ساير انواع سرطان بوده و تا به حال اثر سويي از اين دارو در مصرف کنندگان ديده نشده است.

بر اساس گزارش ScienceDaily، محققان اعلام کردند داروي جديد که از مشتقات شيميايي گياه ياس به دست آمده است از نظر ايمني و سازگاري با بدن خود را به اثبات رسانده و در مراحل اوليه استفاده، اين دارو فعاليتهاي گزينشي ضد سرطاني از خود نشان داده است. اين امر مي تواند آغازگر گسترش در توليد داروهاي گياهي ضد سرطان و دليلي براي ادامه تحقيقات بر روي اين داروي جديد باشد.