تهيه داروي ضدسرطان از آناناس


بي‌بي‌سي: دانشمندان موفق شده‌اند از ساقه آناناس نوعي ماده ضدسرطان استخراج كنند.
آنان با له كردن ساقه آناناس و گرفتن عصاره آن موفق به استخراج دو نوع مولكول شده‌اند كه گفته مي‌شود اثرات اميدبخش در مبارزه با سرطان دارند.
عصاره مزبور كه به‌عنوان نرم‌كننده گوشت، پيش از تهيه كباب نيز كاربرد دارد، حاوي انواع زيادي از آنزيم‌ها است. پژوهشگران دريافته‌اند كه اين عصاره همچنين داراي ويژگي‌هاي درماني بوده و مي‌تواند موجب فعاليت گروهي از سلول‌هاي ايمني بدن و عدم فعاليت گروهي ديگر از آنها شود.