ادعاي ضد سرطان بودن فيبرها، رد شد


يك رژيم غذايي پرفيبر مي تواند خواص متعددي داشته باشد اما خاصيت ضد سرطان بودن شامل آنها نمي شود. به گزارش ايسنا، به نقل از آخرين شماره نشريه American Medical Association ؛ براساس جديدترين مقاله مندرج در نشريه مزبور كه حاوي داده هاي 13 پژوهش روي خواص درماني فيبر است شواهدي مبني بر ضد سرطان بودن فيبر وجود ندارد.اين پژوهشها كه روي 725 هزار نفر انجام شده است نشان مي دهد : ماده فيبري موجود درگياهان نمي تواند بدن را از هجوم سلولهاي سرطاني و تومورها حافظت كند.محققان مي گويند در پيش گرفتن رژيم غذايي حاوي گياهان قطعا تاثير بسيار مثبتي روي كلسترول و فشارخون همچنين در پاكسازي دستگاه گوارش دارد، پس نبايد مصرف گياهان را تنها به اين خاطر كه خاصيت ضد سرطان بودن آنها رد شده ترك كرد.