محققان كانادائي اخيرا در يافتند ورزش متعادل و نه خيلي شديد. خطر ابتلا به سرطان تخمدان را كاهش ميدهد. در مطالعه پزشكان كانادائي با بررسي پرشسنامه هائي كه 2600 زن پر كرده و از بين 442 نفر مبتلا به سرطان تخمدان بودند.. دريافتند
ارتباط قدرتمندي بين كاهش خطرات اين سرطان و فعاليت متعادل بدني وجود دارد. محققان مركز سلامت عمومي كانادا
خاطر نشان كردند در اين زمينه هيچ سودي از فعاليت بدني سنگين براي زنان حاصل نشده است.. دو و ميداني و شنا در زمره اين ورزشها قرار داشتند.