جام‌جم آنلاين: يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد مي‌توان احتمال ابتلا به سرطان را در زناني كه جهش‌هاي ژنتيكي brca1 و brca2 دارند با عمل برداشتن تخمدان كاهش داد.
زناني كه اين ژن‌ها را دارند در معرض افزايش احتمال ابتلا به سرطان سينه و تخمدان قرار دارند.
برخي از آنان به منظور كاهش اين خطر جراحي برداشت سينه را برمي‌گزينند. احتمال سرطان تخمدان در طول عمر از 15 تا 54 درصد افزايش مي‌يابد بنابراين حذف و برداشتن آنها در كاهش اين خطر موثر است.
به گزارش هلث‌اند ايج ، محققان كانادايي خطر ايجاد سرطان تخمدان و سرطان‌هاي مربوطه را در گروهي از زنان داراي جهش‌هاي ژنتيكي brca1 و brca2 مورد بررسي قرار دادند.
30 درصد اين زنان تحت عمل برداشت تخمدان و لوله‌هاي فالوپ قرار گرفته بودند. 27 درصد ديگر نيز پس از شروع مطالعه اين عمل را داشتند.
محققان با اين مطالعه دريافتند برداشتن تخمدان احتمال ابتلا به سرطان را در ميان زنان‌هاي ريسك كاهش مي‌دهد. اين كاهش به مرز 80 درصد هم مي‌رسد و مجاز بودن توصيه روش فوق را نشان مي‌دهد.