يك محقق با استفاده از طيف جرم خوني، شيوه جديدي براي تشخيص زودهنگام سرطان تخمدان و پروستات ارائه كرد.

به گزارش ايرنا و به نقل از روابط عمومي دانشگاه صنعتي اميركبير، "امين عصاره" دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي دانشگاه اميركبير و مجري اين طرح گفت تشخيص زودهنگام سرطان، يكي از بهترين راههاي مقابله با اين بيماري است.

وي افزود، ابتلا به برخي سرطان‌ها موجب تغييرات بسيار جزئي در پروتئين‌هاي خون مي‌شود كه روش‌هاي آزمايشگاهي متداول نمي‌توانند اين تغييرات را تشخيص دهند.

عصاره با توجه به اين امر و با استفاده از يكي از روش‌هاي جديد كه الگوي پروتئيني خون توسط دستگاههاي طيف سنجي جرمي است، تشخيص سرطان تخمدان و پروستات را مورد تحليل و بررسي قرار داد.

وي افزود "با استفاده از اطلاعات موجود در پايگاه موسسه ملي سرطان مربوط به سرطان تخمدان و پروستات و تدوين راهبرد طبقه بندي تركيبي موفق شديم با تحليل داده‌هاي سرطانهاي تخمدان و پروستات امكان تشخيص زودهنگام و دقيق‌تر اين بيماري‌ها را با استفاده از طيف سنجي جرمي نشان دهيم." اين محقق تاكيد كرد در حال حاضر در مورد سرطان‌هاي معدودي روش‌هاي سنتي غربالگري وجود دارد (مانند ماموگرافي براي سرطان سينه) كه در همين زمينه‌ها نيز مشكلاتي مانند عدم دقت مناسب، تهاجمي بودن و هزينه بالا نيز دارند.

به گفته عصاره، پيشرفت‌هاي جديد در علوم بيوانفورماتيك به خصوص ژنوميكس و پروتوميكس چشم‌انداز جديدي را در جهت تشخيص سرطان گشوده است.

مجري اين طرح خاطرنشان كرد مطالعات چند سال اخير نشان مي‌دهد كه پردازش الگوي مربوط به ژنها و فرآورده‌هاي آنها مانند پروتئين‌ها مي‌تواند بر تشخيص زودهنگام سرطان‌ها مختلف منجر شود.

طيف جرمي پروتئين خون شامل فراواني نسبي متناظر با هزاران پروتئين موجود در خون است.

وي گفت، در مطالعه حاضر با استفاده از سه مجموعه‌داده موجود بر روي وب سايت موسسه ملي سرطان ايالات متحده مربوط به سرطان‌هاي تخمدان و پروستات و به كمك روش‌هاي مناسب داده كاوي و يادگيري ماشيني، موفق شديم به بالاترين نرخ تشخيصي ري مجموعه دادگاه مورد استفاده برسيم.

هم اكنون به علت پيچيدگي، گراني و محدوديت تعداد دستگاههاي طيف سنج جرمي استفاده از اين روش در مراكز پزشكي متدوال نشده است اما پيش بيني مي‌شود انجام تحقيقات بعدي منجر به ورود اين دستگاه‌ها به بخش‌هاي تشخيصي شود.