جام جم آنلاين: نتايج يک ارزيابي جديد نشان مي دهد احتمال سرطان تخمدان با مصرف فرآورده هاي لبني و لاکتوز افزايش مي يابد.
به گزارش سايت هلث اند ايج ، از سال 1989 مطالعاتي انجام شده که پيشنهاد مي کنند لاکتوز ، قند موجود در شير و محصولات لبني مي تواند باافزايش احتمال سرطان تخمدان ارتباط داشته باشد.
در يک ارزيابي جديد محققان انستيتوي کارولينسکا در سوئد 21 مطالعه انجام شده را مورد بررسي قرار داده اند و در يافته اند که برخي از آنها واقعا بيانگر اين ارتباط هستند.
آنها دريافته اند که شير و لاکتوز اين احتمال را افزايش مي دهند. ماست باعث افزايش نه چندان قابل ملاحظه اي مي شود در حاليکه پنير اين احتمال را بالا نمي برد.
بهر حال اين ارتباط در همه مطالعات انجام شده ديده نشد. شايد دليل اين تفاوت مربوط به روش انجام مطالعات باشد.
ارتباط بين غذاهاي لبني و سرطان تخمدان تنها در برخي از انواع خاص بيماري مشاهده شد.
روشن است که مطالعات بيشتري مورد نياز است تا چگونگي ارتباط بين رژيم غذائي ، ژنتيک و نوع سرطان مورد بررسي قرار گيرد بطوريکه زنان در باره هر عامل خطر آفرين از گروه مواد غذائي لبني که مرتبط با سرطان تخمدان هستند ، اطلاعات کافي در اختيار داشته باشند.