پیشنهاد های بی شرمانه به زنان سرپرست خانواده حتی در ادارات دولتی

شنیدن پیشنهاد های بی شرمانه برای دختران و زنان سرپرست خانواده یا بدون مرد به امری متعارف تبدیل شده است.

به گزارش سایت قانون، لیلا، زن 37 ساله‌ مطلقه ای با دو دختر 17 و 21 ساله در تهران، که در مقطعی مجبور شده حتی تن فروشی هم بکند، از همه مردان بدش می‌آید و نگران دختران خود است که مبادا آن‌ها هم «به خاطر جبر روزگار» آواره خیابان‌ها شوند. وی می‌گوید که حتی وقتی به یک اداره دولتی هم می‌رود، از پیشنهادهای بی‌شرمانه در امان نیست و پیشنهادهایی که به قول خودش به شنیدن آن‌ها عادت کرده است. به گفته وی، حتی صاحب خانه‌ نیز شرط واگذاری خانه خود به وی را با پیشنهادی بی‌شرمانه همراه کرد.
مریم، دختر 38 ساله‌ و کارمند یکی از سازمان های دولتی، در همین رابطه از یکی از دوستانش می‌گوید که چند ماهی از فوت شوهرش نگذشته، مردی به او پیشنهاد می‌کند که صیغه او بشود تا او خرج وی و فرزندش را تأمین کند.
دکتر مصطفی اقلیما، مددکار و آسیب‌شناس مسائل اجتماعی و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، در این رابطه به سایت قانون از جمله می‌گوید که کمک ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی با پرداخت‌های قطره‌چکانی و بسیار اندک خود به زنانی که در تعاریف رسمی آن‌ها قرار می‌گیرند، به‌گونه‌ای است که ابراز آن‌ در بسیاری از موارد موجب شرمساری مددجویان است.
وی با مقایسه وضعیت این زنان با برخی از کشورها، می‌گوید که در آن کشورها وقتی زنی از شوهر خود جدا می‌شود و یا همسرش فوت می‌کند کلیه مزایایی که در زمان زندگی با همسرش به او تعلق می‌گرفت، پس از فوت شوهر و یا جدایی باز هم به او تعلق می‌گیرد و این دسته از زنان با هیچ کاهشی در مزایای حقوقی و قانونی خود مواجه نمی‌شوند و همین مساله بیانگر آن است که در این کشور‌ها دولت مانند پدری مهربان و دلسوز توجه ویژه‌ای به زنان و دختران دارد و از آن‌ها در مقابل آسیب‌های اجتماعی احتمالی در آینده حمایت می‌کند.
در نبود چنین حمایت‌هایی شنیدن پیشنهادهای بی‌شرمانه و غیرمتعارف برای دختران و زنان سرپرست خانواده، آوایی غریب و نا‌آشنا نیست.