معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي :
سطح اميد به زندگي‌ زنان سرپرست خانوار پايين استگروه اجتماعي : معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي گفت : سطح اميد به زندگي در ميان زنان سرپرست خانوار ايراني به دليل تحمل مشكلات و فشارهاي روحي و رواني و نگراني از آينده نامعلوم خود و فرزندانشان بسيار پايين است .

دكتر سيدحسن علم‌الهدايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : زنان سرپرست خانوار ، از نظر سلامت رواني در وضعيت به مراتب بدتري نسبت به ديگر زنان قرار دارند و عمدتاً يكي از علائم بيماري‌هاي رواني مانند افسردگي ، اضطراب ، وسواس و پرخاشگري در آنها به وضوح ديده مي‌شود . وي اظهار داشت عدم تخصيص اعتبار لازم موجب شده كه تعداد قابل توجهي از زنان سرپرست خانوار ايراني هنوز پشت نوبت دريافت خدمات سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي قرار داشته و شاخص‌هاي توسعه انساني از جمله سطح سواد ، تجربه شغلي و فني و بهداشت رواني در اين افراد پايين است كه بهزيستي در جهت ارتقاء اين شاخص‌ها تلاش مي‌كند .

علم‌الهدايي زنان بي‌سرپرست و كودكان را از آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه در برابر آسيب‌هاي اجتماعي دانست و ادامه داد ، حفظ شأن و جايگاه اجتماعي و تأمين مالي زنان سرپرست خانوار به ويژه در ايام سالخوردگي از وظايف اصلي سازمان بهزيستي كشور بوده و بر اين اساس اجراي طرح بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار در راستاي گسترش و توسعه رفاه توأم با عزت ، تأمين و تضمين زندگي شرافتمندانه اين قشر و تأمين منبع مالي مناسب براي زنان خانه‌دار در ايام پيري و بيوه‌گي ، بي‌سرپرستي و بدسرپرستي در برنامه كار سازمان بهزيستي قرار گرفته است .

روزنامه کار و کارگر