بر اساس پژوهش انجام شده در ايران، 4/82 درصد زنان سرپرست خانوار در فعاليتهاي اجتماعي شركت نمي‌كنند.
بر اساس پژوهش انجام شده كارشناسان، زهرا پيشگامي‌فرد، فاطمه تجلي و مريم كاظميان در مورد طراحي و آزمون روش‌هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار بر روي گروهي از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي در شهر اراك نشان مي‌دهد توانمندسازي زن سرپرست خانوار به نتيجه نمي‌رسد و بايد به توانمندي خانواده اين زنان پرداخت.
بنابراين گزارش، توانمندي زنان سرپرست خانوار در شرايط كنوني با توجه به 4 مؤلفه توانمندي اجتماعي، رواني، اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، توانمندي اجتماعي با استفاده از 3 متغير جمع‌گرايي، تمايل به مشاركت در فعاليت اجتماعي، رفتار مشاركتي سنجيده شده است كه تمايل به رفتار مشاركتي يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد. 4/82 درصد از زنان سرپرست خانوار در جامعه مورد بررسي در يك سال گذشته هيچ‌گونه فعاليت جمعي نداشته‌اند و تنها 15درصد از اين زنان در فعاليت جمعي شركت كردند.

*80 درصد زنان سرپرست خانوار تقدير خود را پذيرفته‌اند

اين گزارش مي‌افزايد: براي سنجش توانمندي رواني از اعتقاد زنان سرپرست خانوار به تقدير، آمادگي پذيرش ايده‌هاي نو و همچنين استنباط آنها از اثر‌بخشي تصميمات و رفتارهايشان سؤال شده است.
با توجه به اينكه متغير تقدير‌گرايي فارغ از جنسيت سنجيده مي‌شود اما 80 درصد زنان مورد مطالعه موافق بودند كه قادر به تغيير سرنوشت خود نيستند.
اين گزارش حاكي است: متغير نوپذيري كه در واقع عكس گرايش تقدير‌گرايي است، نشان مي‌دهد زنان سرپرست خانوار آمادگي چنداني براي پذيرش و برابري جنسيتي حتي در امر آموزش و اشتغال را ندارند.
بر اساس اين گزارش، تنها 42 درصد از اين زنان معتقدند كه مي‌توانند شغل‌هاي مشابه مرد داشته باشند و اين متغير نشان مي‌دهد جامعه نياز به آگاهي بيشتر در مورد توانمندسازي زنان سرپرست خانوار دارد.
اين گزارش مي‌افزايد: 50 درصد زنان سرپرست خانوار توانايي احساس غلبه بر مشكلات و تحقق اهداف را در خود مي‌بينند.

*زنان سرپرست خانوار كمتر به جامعه اعتماد مي‌كنند

در ادامه اين گزارش آمده است، شناخت رابطه ميان توانمندي اقتصادي و ساير متغيرهاي رواني و اجتماعي ارتباط متقابل دارد.
اين گزارش مي‌افزايد: در مورد متغير اعتماد به ديگران، 79 درصد زنان مورد مطالعه به خانواده خود اعتماد دارند و اين اعتماد به دوستان و فاميل 20 درصد، هم محله‌اي 12 درصد و كسبه محل 15 درصد بوده است و همدلي بين زنان سرپرست خانوار در حد 27 درصد بوده است به طور كلي اعتماد زنان سرپرست خانوار نسبت به ديگر افراد خانواده به جز اعضاي اصلي خانواده كم بوده است و اين موضوع مي‌تواند بر موفقيت گروه‌هاي خوديار اثر منفي بگذارد.
در پايان اين گزارش آمده است: اگر تمايل به عضويت در شورا به عنوان مشاركت سياسي تلقي شود داده‌ها حاكي از تمايل كم زنان سرپرست خانوار به مشاركت سياسي است و 27 درصد زنان موافقتي با عضويت در شوراها نداشته‌اند.