براساس نتايج سرشماري سال ۹۰ و همچنين بنا به گفته مديرکل دفتر آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بيش از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار خانوار از خانوارهاي کشور توسط زنان سرپرستي مي شود که رقمي حدود 12.1 درصد کل خانوارهاي کشور است اين آمار نسبت به ۵ سال گذشته يعني سال ۸۵ بيشتر از ۹۰۰ هزار خانوار افزايش يافته است و به عبارت بهتر طي ۵ سال تعداد زنان سرپرست خانوار از حدود يک ميليون و ۶۰۰ هزار نفر به حدود ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر افزايش يافته است که طلاق و فوت همسر و ازدواج نکردن دختران سه دليل مهم افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار است.

به نوشته روزنامه خراسان براساس آمارها در سال ۸۵ تعداد خانوارهاي کشور ۱۷ ميليون و ۵۰۱ هزار و ۷۷۱ خانوار بود که 9.5 درصد آن توسط زنان سرپرستي مي شد که رقم يک ميليون و ۶۶۲ هزار و ۶۱۱ خانوار را شامل مي شد اما اين رقم در سال ۹۰ افزايش چشمگيري داشته است به طوري که از ۲۱ ميليون و ۱۸۵ هزار و ۶۴۷ خانوار کل کشور 12.1 درصد آن توسط زنان سرپرستي مي شود که رقم ۲ ميليون و ۵۶۳ هزار و ۴۶۳ خانوار را شامل مي شود و به عبارت بهتر طي ۵ سال ۹۰۰ هزار و ۸۵۲ خانوار به تعداد خانوارهاي زن سرپرست يا تعداد زنان سرپرست خانوار اضافه شده است که خود جاي بحث و بررسي درباره دلايل اين افزايش چشم گير و قابل توجه دارد. علاوه بر اين تعداد خانوارهايي که توسط زنان سرپرستي مي شود طي سال هاي گذشته روند صعودي داشته است که در جدول زير آمده است.

افزايش آمار طلاق عمده ترين دليل افزايش زنان سرپرست خانوار

سيدحسن موسوي چلک مديرکل دفتر امور آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گفت وگو با خراسان با اشاره به افزايش در حدود ۳ درصدي تعداد زنان سرپرست خانوار در فاصله زماني سال ۸۵ تاکنون که معادل ۹۰۰ هزار نفر مي شود، گفت: براساس آمارهاي اعلام شده از سوي مرکز آمار ايران 12.1 درصد از سرپرستان خانوار در ايران را زنان تشکيل مي دهند که متاسفانه در مقايسه با آمارهاي سال ۸۵ افزايشي در حدود سه درصد را نشان مي دهد. وي تصريح کرد: از بين در حدود ۲۱ ميليون خانواده ايراني بيش از دو ميليون و ۵۰۰ هزار خانواده تحت سرپرستي زنان قرار دارند و متاسفانه با افزايش زنان سرپرست خانوار شاهد جوان ترشدن اين زنان نيز هستيم. موسوي چلک افزايش آمار طلاق در جامعه را عمده ترين دليل افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار دانست و پس از آن مرگ وميرهاي ناشي از تصادفات رانندگي و فوت طبيعي را به عنوان دومين و سومين دليل افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار اعلام کرد. وي با تاکيد بر اين که اکثر زنان سرپرست خانوار در کشورما از سطح تحصيلات و مهارت هاي فني و حرفه اي پاييني برخوردارند اظهار داشت: پايين بودن سطح آگاهي و تحصيلات و همچنين مشکلات اقتصادي و عملکرد نامناسب نظام تامين اجتماعي در کشورمان اين قشر از جامعه را بيش از ديگران در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار داده است.

تنها يک ميليون و ۲۲۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمايت هستند

مديرکل دفتر امور آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعداد زنان سرپرست خانوار تحت حمايت سازمان هاي حمايتي را کمتر از مجموع اين زنان دانست و گفت: ۱۷۴ هزار نفر از اين زنان تحت حمايت بهزيستي هستند و در حدود يک ميليون و ۵۰ هزار نفر نيز تحت پوشش حمايتي کميته امداد امام خميني قرار دارند. وي افزود: سازمان هاي حمايتي مي بايست در کنار حمايت هاي مستقيم از زنان سرپرست خانوار آموزش هاي لازم براي رويارويي با مشکلات و جلوگيري از ابتلا به آسيب هاي اجتماعي را به آن ها بدهند. در همين حال لازم است کارگروه هايي براي جلوگيري از عواملي که به از دست رفتن سرپرست يک خانوار منتهي مي شود تشکيل شود و با کاستن از آمار طلاق و تصادفات رانندگي بنيان خانواده ها را استحکام بخشند.
http://www.tabnak.ir/fa/news/266094/...88%D8%A7%D8%B1