كودكان 6 تا 12 ماهه

متوسط انرژي و پروتئين مورد نياز روزانه اين گروه سني به ترتيب 850 كيلو كالري و 14 گرم مي‌باشد. با توجه به اينكه 60% نيازهاي غذايي اين گروه سني بايد از طريق شير مادر تأمين شود، بنابراين در صورتي كه مادران به اهميت شير مادر آگاه باشند و مورد حمايت تغذيه اي نيز قرار بگيرند، نيازهاي كودك شير خوار نيز تا حدود زيادي از طريق شير آنان تأمين خواهد شد.

کودکان يک تا دوسال

متوسط انرژي و پروتئين مورد نياز روزانه اين گروه سني به ترتيب در حدود 1100كيلو كالري و 16 گرم پروتئين مي‌باشد که حداقل 30% آن مي‌بايست از طريق شير مادر تأمين گردد.

بزرگسالان 18 تا 50 سال

سبد غذايي پيشنهادي جهت تأمين كليه نيازهاي غذايي بالغين ( 18 تا 50 سال ) بايد حداقل در مردان حاوي2800 كيلو كالري انرژي و 56 گرم پروتئين و در زنان حاوي 2200 كيلو كالري انرژي و 46 گرم پروتئين باشد كه به جهت ارائه يك سبد غذايي واحد، تأمين نياز‌هاي ميانگين اين دو گروه جنسي مد نظر قرار گرفته شده است.

دختران 7 تا 18 سال

سبد غذايي پيشنهادي براي تأمين نيازهاي غذايي دختران 7 تا 18 سال، حداقل بايد حاوي 2200 كيلو كالري انرژي و 50 گرم پروتئين در روز باشد.

سنين بعد از 50 سالگي

سبد غذايي مطلوب دوران سالمندي بايد براي مردان حداقل حاوي 2500 كيلو كالري انرژي و 56 گرم پروتئين و براي زنان حاوي 2000 كيلو كالري انرژي و 46 گرم پروتئين باشد كه جهت ارائه يك سبد غذايي واحد،‌ تأمين نيازهاي ميانگين دو گروه جنسي مد نظر قرار گرفته است.

دوران بارداري يا شيردهي

سبد غذايي مطلوب براي كليه نيازهاي غذايي زنان باردار يا شيرده:

بايد براي زنان باردار حداقل حاوي 2500 كيلو كالري انرژي و 60 گرم پروتئين و براي زنان شيرده بايد حاوي 2600 كيلو كالري انرژي و 65 گرم پروتئين باشد كه جهت ارائه يك سبد غذايي واحد، تأمين مقادير مورد نياز زنان شيرده مد نظرقرار گرفته است.


نویسنده: گروه تغذيه در بحران قزوين
behsite.ir