- برآورد ميزان نيازهاي غذايي مردم آسيب ديده و محاسبه جيره غذايي روزانه آنها بايد بر اساس محاسبات علمي انجام شود.

- در شرايط اضطراري (حداقل 3-2 هفته اول بعد از وقوع بحران) نيازي به محاسبات دقيق براي تامين انواع ريزمغذيها (ويتامين ها و املاح) نمي باشد.

- تامين انرژي و پروتئين موردنياز مردم در شرايط اضطراري بويژه انرژي در اولويت قرار دارد.

- نوع جيره غذايي بستگي به شدت و وسعت بحران دارد. لذا ممكن است آغاز اين مراحل

- توجه به تغذيه گروههاي آسيب پذير بويژه كودكان زير 5 سال، مادران باردار و شيرده، كودكان بدون سرپرست، سالمندان و معلولين و .... در هنگام بحران بسيار ضروري است.

- كليه امدادگران، كاركنان سازمانها و نهادهاي دولتي كه به منـطقه حـــادثه ديــده اعزام مي شوند بايد حداقل يك هفته از نظر مواد غذايي مورد نيازشان خودكفا باشند.

- غذاهاي پخته بايد سريعا" مصرف شوند، در غير اين صورت با استفاده از وسايل سرمازا نگهداري و قبل از مصرف مجددا" براي 10-5 دقيقه در دماي 70 درجه سانتي گراد جوشانده شوند.

- غذاهاي پخته و خام در كليه مراحل تهيه، توزيع و نگهداري بايد مجزا باشند.

- محلهاي تهيه، توزيع، نگهداري و يا ارائه مواد غذايي در هنگام بحران بايد از نظر كليه مسائل مربوط به بهداشت محيط شامل آب مصرفي، وجود ناقلين، نحوه فضولات جامد، مايع و ..... تحت نظارت دقيق كاركنان بهداشت محيط باشند.

- كليه مواد غذايي كه احتمال فساد آنها مي رود و بسته بندي آنان كاملا" مطمئن نيست، بايد بررسي شوند.

- جيره غذايي حتي الامكان بصورت خام همراه با وسايل مورد نياز جهت طبخ غذا در اختيار مردم قرار گيرد و از توزيع وسيع مواد غذايي پخته بايد اجتناب نمود، مگر در شرايطي كه سوخت كافي براي پخت و پز در اختيار مردم منطقه نباشد.

- از تغذيه شيرخواران با شير مادر بايد حمايت جدي بعمل آيد و از توزيع شير خشك بدون ارزيابي دقيق وضعيت خانوارهاي آسيب ديده پرهيز شود.

- تعداد وعده هاي غذايي كودكان بايد حداقل سه وعده در روز باشد.

- كمكهاي غذايي خارجي بايد با فرهنگ مردم منطقه منطبق باشد.

- به منظور پيشگيري از فروش موادغذايي توزيع شده و نظارت مستقيم مردم بر نحوه توزيع كمكهاي غذايي و پيشگيري از تبعيض و سوء استفاده هاي احتمالي بايد نمايندگان مردم و معتمدين محلي در اين امور مشاركت داشته باشند. اين امر در بهداشت رواني مردم حادثه ديده تاثير مثبتي دارد.

- مواد غذايي مناسب و مورد نياز مردم آسيب ديده از طريق رسانه هاي عمومي اعلام گردد تا كمكهاي مردمي مفيد واقع گردد.

- با راه اندازي شبكه هاي توزيع مواد غذايي و احداث فروشگاهها، دسترسي مردم به مواد غذايي را افزايش داد.


نویسنده: فرزانه صادقي

behsite.ir