پژوهشگران از سودمندی ورزش های هوازی درون آب برای تسهیل زایمان خبر می دهند.
پژوهشگران با درج مقاله ای در شماره اخیر نشریه سلامت تولیدمثل اعلام کردند: میزان درد زایمان در مادرانی که در دوره بارداری در برنامه ورزشی هوازی درون آب شرکت می کنند به مراتب کمتر از مادرانی است که در این نوع برنامه ورزشی شرکت نمی کنند.

پژوهشگران با مقایسه 34 زن باردار که در این نوع برنامه ورزشی شرکت داشتند با 37 زن باردار دیگر متوجه شدند: میزان نیاز به تسکین درد هنگام زایمان در مادرانی که در طول بارداری دست کم هفته ای 50 دقیقه در یک برنامه ورزشی هوازی داخل آب شرکت می کنند، یک دوم دیگر زنان باردار است.

پیش از این نیز بررسی ها تاثیر مثبت شرکت کردن در برنامه ورزشی منظم را بر کاهش عوارض دوره بارداری نشان داده بود.