درحالی که تحقیقات بسیاری به نقش کلیدی حالت چهار دست و پا در کاهش درد زایمان اشاره می کند اما تحقیقات دانشمندان دانشگاه مالاردالن سوئد، اولین تحقیقی است که می گوید، درد زایمان در این حالت، نسبت به حالت نشسته به شدت کاهش می یابد.


به گزارش رویترز، این دانشمندان با مقایسه تاثیرکاهش درد زایمان در حالت چهار دست و پا و نشسته بر روی 271 زن باردار سالم که برای نخستین بار باردار شده بودند، دریافتند، زنان هنگام زایمان در حالت نشسته نسبت به زنانی که درحین زایمان در حالت چهار دست وپا قرار می گیرند، درد بیشتری داشته و احساس بدی از عریان بودن بدنشان و در معرض دید بودن آن دارند.
نتایج تحقیقات این دانشمندان که در مجله بین المللی زنان و زایمان منتشر شده، نشان داد، طول مدت زایمان در هر2 حالت تفاوت چندانی با بکدیگر ندارد و مرحله زور زدن در حالت چهار دست و پا 48.5 دقیقه و در حالت نشسته 41.0 دقیقه است. این درحالیست که احتمال پارگی معقد در هیچ کدام از این 2 حالت تفاوتی ندارد.