عد از خوردن سحري بلافاصله نبايد خوابيد به خصوص كساني كه بيماري گوارشي دارند در غير اين صورت بهتر است شام را دير بخورند ولي سحري نخورند.

فرد روزه دار نبايد بلافاصله پس از مصرف سحري دراز كشيده يا بخوابد. اين نكته در مورد تمام وعده هاي غذايي چه در ماه رمضان و غير آن نيز صحيح است. بلافاصله دراز كشيدن پس از مصرف غذاهاي سنگين مي تواند به عوارضي نظير Reflux گوارشي و امثال آن بيانجامد.

افرادی كه پس از سحری می خوابند و صبح با حالت ترش كردن و تلخی دهان از خواب برمی خیزند :این افراد باید از غذاهای سبك در وعده سحری استفاده كنند و پس از خوردن سحری برای مدت 20 دقیقه راه بروند و بلافاصله نخوابند.

برگشت معدي مري (رفلاکس)- روزه داری
برگشت معدي مري (رفلاکس)- روزه داری