شرمسار شکست‌هايت نباش؛ زيرا شرمساري از شکست، از خود شکست زيان بارتر و ويران کننده‌تر است.

اگر دوباره برخيزيد و حرکت کنيد، شاهد توانمندي‌ها و اتفاقات تازه‌تري خواهيد بود و دوباره احساس بيداري و قدرت بيشتري به شما دست خواهد داد. چنين احساسي باعث خواهد شد که خودتان را قوي‌تر از موانع و مشکلات ببينيد زيرا وقتي قوي مي‌شويد، شرايط و موانع براي شما مانع محسوب نمي‌شوند.

* قدرت قواي روحي و رواني انسان و نيروي اراده و تجارب با ارزش او در بستر شرايط سخت و هنگام مواجه شدن با پيچيدگي‌هاي روزگار و ناملايمات زمانه بسيار قوي‌تر و سخت‌تر مي‌شود؛ آنچنان که امام علي (ع) مي‌فرمايند: بدانيد که شاخه درختي که در بيابان مي‌رويد، سخت‌تر و پوست سبزه‌هاي خوش نما نازک‌تر است؛ آتش گياهان صحرايي افروخته‌تر و خاموشي آن‌ها ديرتر است.

* آدمي تا زماني که به تلاش و کوشش خويش ادامه مي‌دهد، شکست خورده محسوب نمي‌شود؛ شک‌ها به ما خيانت مي‌کنند، زيرا با ايجاد ترس، موجب عدم تلاش ما و از دست دادن موفقيتي مي‌شوند که مي‌توانستيم به دست آوريم.

* هرگز احساس ضعيف بودن و ناکارآمدي را به خودتان راه ندهيد، شما يک سر و گردن بالاتراز نيرومندترين موجودات اين عالم هستيد و قدرت دست يابي به اوج را داريد.

با رسيدن به احساس شايستگي است که حق خود مي‌دانيد که از وجود انساني خويش بهترين بهره‌برداري را کنيد و از شرايط پست و ابتدايي به بالاترين درجات ممکن دست يابيد.

بايد باورهاي محدوديت ساز گذشته را فراموش کنيد و به توانمندي‌هاي خودتان و داشتن استحقاق شادي و ثروت و موفقيت اعتماد کنيد. آن وقت است که مي‌بينيد دنياي سخاوتمند، چگونه در خدمت زندگي شما و در کنارتان خواهد بود.

tulo.persianblog.ir