انجمن خرافات و باور های غلط
http://forum.iransalamat.com/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-776/