تحقیقات نشان میدهد که شانس دروغ گفتن و احساس گناه کمتر کردن نزد مردان بیشتر از زنان است.در یک همه پرسی در میان 3000 انگلیسی محققان به این نتیجه رسیدند که مردان بطور متوسط 3 دروغ در روز برابر با 1092 در سال و در مقابل زنان 2 بار در روز و جمعا 728 در سال دروغ می گویند.بیشترین تعداد دروغ به مادران گفته می شود.در صدر دروغ های مردان میزان نوشیدن مشروبات الکلی و در نزد زنان جمله " چیزی نیست..خوبم " قرار دارد.

bbc