اگر تنبیه را آگاهی یافتن نسبت به خطاهای خود با هدف رفع آنها بدانیم و تشویق را هم قدرانی از کردار و رفتار مثبت و خوب، بیائید به یمن بودن در ماه مبارک رمضان در انجام تمرینات هفتگی این ستون با ما همراه شوید. از این شنبه تا شنبه بعد یک رفتار نادرست را در خود کمرنگ و یا حتی از بین ببرید در پایان هر هفته نیز اگر توانسته بودید در طول هفته آن رفتار نادرست را انجام نداده باشید برای خود یک جایزه بگیرید و البته بابت هر بار ارتکاب آن خطا جریمه ای قایل شوید جریمه ای مثل ندیدن یک برنامه تلویزیونی مورد علاقه یا انداختن مبلغ مشخصی پول در یک صندوق و یا به تاخیر انداختن خرید یکی از ملزومات زندگی اما تصمیم این هفته« ; دروغ نگوئید نه به خود و نه به دیگران» و البته فراموش نکنید هر چند جز راست نباید گفت اما هر راستی را هم نشاید گفت!