دفعه بعد كه پای خود را اشتباه به جایی كوبیدید، به زمین و زمان فحش ناموس بدهید! نتایج یك تحقیق جدید كه در دانشگاه Keele انگلستان انجام شده نشان می دهد كه این كار واقعاً كمك می كند كه درد شما تسكین یاب..

دفعه بعد كه پای خود را اشتباه به جایی كوبیدید، به زمین و زمان فحش ناموس بدهید! نتایج یك تحقیق جدید كه در دانشگاه Keele انگلستان انجام شده نشان می دهد كه این كار واقعاً كمك می كند كه درد شما تسكین یابد!

در این تحقیق از شركت كنندگان خواسته شد كه دست خود را در یك ظرف حاوی آب پنج درجه (كه بسیار سرد است) نگاه دارند، در یك حالت آنها باید این كار را در حالی می كردند كه می توانستند مدام هر فحشی كه دلشان می خواست به زبان بیاورند و در حالت دوم مجاز به فحش دادن نبودند.

نتایج آزمایش نشان داد كه تحمل درد ناشی از آب خیلی سرد در حالت اول برای شركت كنندگان راحت تر بود و آنها دست خود را برای مدت طولانی تری در آب نگاه می داشتند!

نكته جالب این تحقیق در این بود كه تاثیر ضد درد فحش دادن در زنها بیشتر از مردها بود!