موتورسوار بي‌احتياطي ناگهان جلوي ماشين مي‌پيچد و از روي موتور پرت مي‌شود...


خوشبختانه کلاه ايمني بر سردارد اما آيا مي‌دانيد نبايد با عجله اقدام به درآوردن کلاه او کنيد؟ اگر آسيبي به گردن وارد شده باشد. شما با يک حرکت نابه‌جا احتمال قطع نخاع و حتي مرگ را براي او رقم خواهيد زد بنابراين بايد با رعايت احتياط کامل و کمک از ديگري طبق تصاوير مرحله به مرحله اين کار را انجام دهيد. ابتدا دست‌هاي خود را دوطرف کلاه قرار داده و با قرار دادن انگشتان روي فک مصدوم سر او را ثابت نگه داريد. حالا نفر ديگر بايد تسمه يا بند کلاه را باز کند. سپس او بايد سر مصدوم را در قسمت قاعده جمجمه و گردن ثابت نگه دارد و چانه را با دست ديگرش نگه دارد. کلاه را به عقب بکشيد تا چانه و بيني مصدوم از زير آن خارج شود. حالا کلاه را به سمت جلو بکشيد تا قاعده جمجمه هم از زير آن خارج شود. کلاه را کامل درآوريد و بدون تکان دادن سر و گردن مصدوم با قرار دادن ملحفه، تخته يا هر آنچه در دست داريد گردن را ثابت نگه داريد. به تنفس بيمار و نبض او دقت کنيد تا آمبولانس برسد.