‌طبق بررسي هاي انجام شده در آمريكا، آسيب هاي وارد شده به جمجمه و سر افراد‌ ‌در تصادفات رانندگي، حدود 90 درصد بيشتر از ساير آسيب ها است .اين آسيب ها در سر‌ ‌راننده، در قسمت چپ و براي كسي كه در صندلي جلو و در سمت راست راننده نشسته است، در‌ ‌قسمت راست بيشتر مشاهده شده است . نسبت صدمات به جلوي صورت در اثر برخورد به شيشه‌ ‌جلو در راننده و مسافر جلو به يك اندازه است كه در اثر نبستن كمربند ايمني اتفاق مي‌ ‌افتد . همچنين صدمات به ستون فقرات و عضلات ناحيه گردن نيز براي راننده و مسافرين‌ ‌به يك ميزان است كه اصلي ترين علت آن باز هم نبستن كمربند ايمني است‌ .

‌طبق آمار مراكز پزشكي ايالات متحده آمريكا، بيش از 85 درصد از صدمات به سر در‌ ‌كساني كه از كمربند ايمني استفاده نمي كنند، به قسمت جلو سر وارد مي شود كه در 30 درصد از موارد به از بين رفتن دائمي حس بويايي و در 70 درصد از صدمات به كاهش شديد‌ ‌بينايي و ميدان ديد منجر مي شود . گاه اثرات اين صدمات چند ماه بعد مشاهده مي شود و‌ ‌به همين علت است كه در صدمات وارده به سر در تصادفات رانندگي ، فرد مصدوم بايد تا‌ ‌چندين ماه تحت نظر متخصص چشم باشد‌ . ‌در آسيب هاي شديد به جمجمه در حوادث رانندگي به خصوص زماني كه راننده به‌ ‌بيرون پرتاب مي شود و يا ماشين به داخل دره يا گودال عميقي سقوط مي كند و يا چپ مي‌ ‌شود، در اثر خونريزي داخلي پرده مغزي ، مردمك يك يا هر دو چشم دچار انبساط شديدي مي‌ ‌شود . در اين موارد فرد تمركز و هوشياري خود را از دست مي دهد و قرنيه فرد به محرك‌ ‌هايي مثل نور واكنشي نشان نمي دهد . در اين گونه موارد احتمال نجات مصدوم بسيار كم‌ ‌است‌ .

‌گاه در اثر ضربات شديد، قسمت تحتاني جمجمه دچار شكستگي و قطع اعصاب بينايي مي‌ ‌شود . اين وضعيت براي فرد مصدوم بسيار خطرناك است و مي تواند به نابينايي فرد و‌ ‌ابتلاء به بيماري صرع منجر شود . گاهي نيز علاوه بر نابينايي يا كم بينايي ، عوارضي‌ ‌مانند كم شنوايي و بي حسي، تمام يا قسمتي از صورت را نيز در پي خواهد داشت‌ .

‌به طور كلي صدمات وارده به جمجمه بسته به اين كه كدام قسمت از آن دچار آسيب‌ ‌شده باشد، عوارض مختلفي را به دنبال دارد . لرزش چشم ، ناتواني در خواندن ، اضطراب‌ ‌و لكنت زبان، از ديگر عوارض صدمه به جمجمه است‌ .‌در اكثر افرادي كه دچار تصادفات شديد و آسيب‌به‌سر‌شده‌اند خستگي هاي عمومي و‌ ‌خستگي زود هنگام چشم ها در هنگام فعاليت هاي كاري مشاهده مي شود . اين وضعيت در‌ ‌افرادي كه در استراحت و انجام اقدامات درماني خود كوتاهي كرده اند، بيشتر مشاهده مي‌ ‌شود . لذا توصيه مي شود بعد از تصادفات رانندگي و به خصوص در هنگام وارد آمدن ضربات‌ ‌به سر و جمجمه، مراجعه به متخصص و انجام اقدامات درماني را جدي بگيرند‌ . ‌همچنين استفاده از كمربند ايمني مي تواند شما را در برابر صدمات وارده به سر‌ ‌و عوارض ناشي از آن حفظ كند . پس انجام اين كار را به عنوان نشانه اي از داشتن‌ ‌فرهنگ بالاي رانندگي و نيز شهروندي بپذيريد كه <ناگهان خيلي زود، دير مي شود

هفته نامه سلامت