اسکن مغز باعث تشخيص زودرس بيماري شيزوفرني مي‌شود

مطالعات جديد نشان مي‌دهد؛ استفاده از تکنولوژي اسکن براي بررسي قسمتي از مغز که به نظر مي‌رسد بي‌نظمي‌هاي رواني مانند شروع شيزوفرني از آنجا شروع مي‌شود به محققان کمک مي‌کند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا واحد علوم پزشکي ايران، محققان اعلام کردند: اين تحقيق مي‌تواند به پزشکان در تشخيص انواع بي‌نظمي‌ها در مراحل اوليه کمک و آنها را در تهيه داروهاي موثر هدايت کند.

در اين مطالعه محققان، مغز 18 نفر را که در معرض خطر روانپريشي بودند را با استفاده از تکنولوژي mri با کيفيت بالا اسکن کرده و بدين طريق قسمت‌هايي از مغز را که بيشترين فعاليت را داشتند، مشاهده کردند.

بر اساس اين مطالعه، 70 درصد اين افراد که دچار بي‌نظمي‌هايي مانند شيزوفرني بودند داراي فعاليت بسيار زيادي در ناحيه هيپوکمپوس مغز بودند.

بدين ترتيب محققان اعلام کردند: با اسکن به وسيله تکنولوژي mri مي‌توان قسمت‌هاي بسيار فعال مغز را تعيين و احتمال توسعه شيزوفرني را مشخص کرد.