براساس نتايج يك پژوهش؛
شست و شوي پوست ناحيه راديوتراپي شده با آب و صابون موجب کاهش عوارض و علايم پوستي مي شودبراساس مطالعات انجام شده؛ شست و شوي پوست بدن با آب و صابون در افرادي که تحت درمان با راديوتراپي قرار گرفته‌اند، نه تنها موجب افزايش عوارض پوستي نمي‌شود ؛ بلکه باعث کاهش عوارض و علايم اين بيماران شده و پيشنهاد مي شود که اين شست و شوي پوست در طول درمان راديوتراپي ادامه پيدا کند.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» ايسنا - واحد علوم پزشکي ايران ، « عباس رحيمي » دانشجوي دکتري طي مطالعه اي بر تاثير شست و شو با آب و صابون بر عوارض حادپوستي در طول درمان راديوتراپي که بر روي بيماران مبتلا به سرطان پستان انجام داد ، به نتايج مذکور دست يافته و در اين باره گفت: يکي از عواملي که تصور مي شد بر روي عوارض پوستي ناشي از راديوتراپي موثر باشد ؛ شست و شوي پوست بود که در اکثر مراکز به بيماران توصيه مي شد که از شست و شوي پوست نواحي راديوتراپي شده خودداري شود.

وي با اشاره به اينکه تاکنون در مورد اثر شست و شو بر روي پوست و تاثير استفاده از صابون ، مطالعات کارآزمايي باليني تصادفي کمي انجام شده است در خصوص مطالعه خود گفت: اين مطالعه بر روي 108 بيمار مبتلا به سرطان پستان که تحت درمان راديوتراپي با دستگاه کبالت بودند و بالاي 40 گري اشعه دريافت کرده اند انجام شد.

در اين مطالعه 54 بيمار در گروه شست و شو و 54 بيمار در گروه عدم شست و شو قرار گرفتند که گروه عدم شست و شو اجازه شست و شوي محل راديوتراپي را نداشته و گروه شست و شو مجاز بودند بدون محدوديت دفعات و با استفاده از صابون مخصوص کودکان محل راديوتراپي را شست و شو دهند.

رحيمي در پايان اضافه کرد: به اين ترتيب عوارض پوستي و علايمي همچون خارش ، سوزش و درد هر هفته تا انتهاي درمان و سپس يک ماه پس از درمان ثبت شده و مشاهده گرديد که اين علايم بر اثرعدم شست و شو به طور معني داري افزايش پيدا مي کند.