بيماراني كه براي درمان تومورهاي مغزي تحت پرتو درماني قرار مي گيرند، نجات از سرطان به همراه از دست دادن حافظه دراز مدت است كه اين اثر در كودكان با مشكلات بيشتري همراه است كه درمان آن به وسيله ليتيوم امكان پذير است.
داوود بيگي دكتراي پزشكي هسته اي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: تحقيقات نشان داده ليتيوم دارويي جهت درمان بيماران دو شخصيتي است، كه اين ماده قادر خواهد بود تا سلول هايي از مغز را كه در عملكرد يادگيري و يادآوري و دخيل هستند از اثرات تابش مصون نگه دارد.
وي گفت: ليتيوم علاوه بر از بين بردن سلول هاي سرطاني در پرتو دهي مي تواند باعث مرگ ضايعات سلول هاي طبيعي نيز گردد بطور احض سلول هاي عصبي واقع در هيپوتالاموس مغز كه نقش اساسي در عملكرد يادگيري و يادآوري ايفا مي كنند تحت پرتو درماني قرار نگيرند.
دكتر بيگي يادآوري كرد: ليتيوم يك بازدارنده پروتئين است كه اين پروتئين باعث مرگ سلول هاي سرطاني مي شود.