براساس يافته‌هاي يك تحقيق:
تيروئيد، چشم و تخمدان بيشترين اشعه پرتودرماني را دريافت مي‌كنند
اختلالات قاعدگي و ناباروري از عوارض پرتوهاي پراكنده پرتودرماني است

براساس تحقيقات يك پايان‌نامه فيزيك پزشكي، تيروئيد، عدسي چشم و تخمدان از جمله بافت‌هايي در بدن هستند كه بيشترين ميزان اشعه در پرتودرماني را دريافت مي كنند.

سوسن چراغي كلكاني، دانش‌آموخته كارشناس ارشد فيزيك پزشكي دانشكده علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي ايران كه در تحقيقات پايان نامه خود تاثير اشعه دريافتي بافت‌هاي مختلف بدن را به هنگام راديوتراپي مورد بررسي قرار داده است، در گفت‌وگو با خبرنگار پايان‌نامه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشكي ايران اظهار داشت: هدف از اين تحقيق اندازه گيري ميزان دوز دريافتي پرتو درماني نواحي شكم و قفسه صدري در زنان جوان به خصوص زنان در سنين باروري است.

وي تصريح كرد: به اين منظور دوز دريافتي پوست در ناحيه تخمدان در 60 بيماري كه 30 نفر راديو تراپي ناحيه قفسه صدري و 30 نفر ديگر راديوتراپي ناحيه شكم داشتند مورد بررسي قرار گرفت. براساس يافته‌هاي اين تحقيق ميزان دوز رسيده به تخمدان 8 درصد و ناحيه شكم 5/1 درصد محاسبه شد.

چراغي كلكاني ادامه داد : طبق نتايج بدست آمده تيروئيد، عدسي چشم و تخمدان از جمله بافت‌هايي در بدن هستند كه بيشترين ميزان اشعه در پرتودرماني را دريافت مي كنند.

نتايج اين پايان نامه حاكي است: اختلالات دوران قاعدگي، اختلالات جنيني در آينده و در برخي موارد ناباروري از عوارض پرتوگيري نواحي ذكر شده به هنگام راديوتراپي است.