محققان از سلول های بنیادی برای درمان عوارض ناشی از پرتو درمانی در غدد بزاقی استفاده كردند.
به گزارش شبكه خبر ، محققان دانشگاه گرونینگن در هلند، با بررسی موش های آزمایشگاهی، سلول های بنیادی غدد بزاقی تحت فكی آنها را جداسازی و در خارج بدن كشت دادند.

پژوهشگران پس از پرتودرمانی و آسیب غدد بزاقی ، این سلول ها را به غدد آسیب دیده پیوند زدند.

این پژوهش كه نتایج آن در مجله پزشكی هسته ای چاپ شد نشان می دهد ، پیوند سلول های بنیادی، غدد بزاقی آسیب دیده را ترمیم و توان تولید بزاق را به آنها باز می گرداند.