پرتو درماني هاي پزشكي بر توانايي هاي يادگيري، خواندن و هوش كودكان تأثير منفي مي گذارد.
دكتر ارمغان فرد اصفهاني، دكتراي پزشكي هسته اي به باشگاه خبرنگاران گفت: پرتو درماني هاي پزشكي همانند راديوگرافي، راديولوژي و سي تي اسكن بر توانايي هاي يادگيري كودكان اثر منفي مي گذارد و هر چه سن كودك كمتر باشد، تأثير منفي پرتو درماني بر توانايي هاي يادگيري وي بيشتر است.
وي افزود: بيشترين ميزان كاهش هوش و توانايي هاي خواندن در كودكاني رخ مي دهد كه قبل از سن 7 سالگي تحت پرتو درماني قرار بگيرند.
اصفهاني فرد تصريح كرد: كاهش هوش و توانايي هاي يادگيري كودكان در اثر پرتو درماني احتمالاً به اين دليل است كه بر فرآيندهاي اساسي شناختي آن مؤثر است و بر اثر پرتوهاي مختلف آسيب مي بينند و در نتيجه توانايي هاي يادگيري و نوشتن كودك به اندازه كافي رشد نمي كند