(رتينوپاتي ديابتي) در اولين و يا دومين سال پس از آغاز ديابت نيز ممکن است ظاهر شود

Printable View