ديابت شايعترين علت كوري غيرضربه‌اي، نارسايي كليه و زمينه‌ساز سكته‌ است كه با كنترل اين بيماري، عوارض ناشي از آن، به تاخير افتاده يا اصلا بروز نمي‌كنند.

دكتر بهرامي عضو انجمن ديابت تبريز با بيان اين مطلب به خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: پايه و اساس كنترل بيماري ديابت دادن آگاهي به بيمار و خانواده وي است كه اين آگاهي بايد توسط انجمن حمايت از بيماران ديابتي، پزشكان، دانشگاههاي علوم پزشكي و همچنين رسانه‌ها صورت گيرد.

عضو انجمن ديابت تبريز از ارائه آموزشهايي به بيماران پيرامون تغذيه، ورزش و نحوه تهيه و استفاده از انسولين در قالب كلاسهاي آموزشي، جزوه‌ و پمفلت‌ خبر داد.

دكتر بهرامي در ادامه با اشاره به قطع پا به عنوان يكي از عوارض بيماري ديابت گفت: اگر ما بتوانيم در سال حتي از پنج مورد قطع پا به علت ديابت پيشگيري كنيم كار بزرگي انجام داده‌ايم.

دكتر بهرامي در پايان با بيان اين كه حدود 3 تا 5 درصد جمعيت كشور مبتلا به ديابت هستند، خاطرنشان كرد: اين بيماري درمان قطعي ندارد و بايد كنترل شود تا ايجاد عوارض اين بيماري به حداقل برسد چرا كه اين عوارض علاوه بر ايجاد معلوليت براي بيمار، هزينه‌هاي سرسام‌آوري به دولت تحميل مي‌كند.