بر اساس يافته‌هاي يك پژوهش ارايه شده در كنگره بين المللي طب سنتي و مكمل، مصرف دم كرده چاي ترش به طور معني‌داري نسبت به چاي معمولي بر پرفشاري خون بيماران مبتلا به ديابت نوع ‌٢ موثر است.


به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس يافته‌هاي پژوهشي كه نتايج آن در كنگره بين المللي طب سنتي و مكمل در ساري ارايه شد ‌٦٠ بيمار مبتلا به ديابت به دو گروه تقسيم شدند كه گروه اول از چاي معمولي و گروه دوم از چاي ترش به مدت ‌٣٠ روز روزانه دو بار صبح و عصر مصرف كردند.


اين تحقيق با هدف تعيين اثر كوتاه مدت مصرف چاي ترش توسط بيماران مبتلا به ديابت نوع ‌٢ بر پرفشاري خون آنها صورت گرفته است.


در اين آزمايش فشار خون سيستوليك (انقباضي) در مصرف كنندگان چاي ترش به طور معني داري ‌٤/١٥ درصد كاهش يافت.

در حالي كه اين ارقام براي مصرف كنندگان چاي معمولي ‌٤/٨ درصد افزايش نشان داد. ميانگين فشار خون دياستوليك (انبساطي) در گروه گيرنده چاي ترش ‌٣/٤ درصد كاهش داشته ولي در گروه گيرنده چاي معمولي ‌٦/٤ درصد افزايش داشته است.


درصد اثر مثبت درماني گروه گيرنده چاي ترش و چاي معمولي به ترتيب ‌١/٤٨ و ‌٤/١٥ به دست آمده است.


بنابراين گزارش، اين مداخله نظير ساير مطالعات مشابه، اثر كاهش دهنده فشار خون را كه در طب سنتي بسياري از كشورها مورد توجه است تاييد مي‌كند.


پژوهشگران اين مطالعه اظهار دارند گياه Hibiscus Sabdariffa يا چاي ترش به طور گسترده در مناطق حاره كاشت شده و در طب سنتي بسياري از كشورها براي درمان پرفشاري خون استفاده مي‌شود.