براساس تحقيقات پژوهشگران ايراني، مصرف فلفل در كاهش عوارض ناشي از هيپرگليسمي در كوتاه مدت و هيپرليپيدمي در دراز مدت در بيماران مبتلا به ديابت موثر است.
به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهرداد روغني و توراندخت بلوچ نژاد مجرد، استادياران فيزيولوژي دانشگاه شاهد و دانشگاه علوم پزشكي ايران و زهرا سهرابي و مريم صادقي دانشجويان پزشكي در تحقيقي به بررسي اثر تجويز خوراكي فلفل قرمز بر ميزان گلوكز، تري گليسيريد و كلسترول سرم در مدل تجربي ديابت قندي پرداختند.
بدين منظور موش‌هاي صحرايي نر به طور تصادفي به چهار گروه كنترل، كنترل تحت تيمار با فلفل، ديابتي و ديابتي تحت درمان با فلفل تقسيم بندي شدند.
براي ديابتي شدن از داروي استرپتوزوتوسين به ميزان ‌٦٠mg/kg به طور داخل صفاقي استفاده شد.
همچنين ميزان گلوكز، تري گليسيريد و كلسترول سرم قبل از انجام آزمايش و دو و چهار هفته پس از اتمام بررسي تعيين شد.
نتايج آناليز آماري نشان داد كه ميزان گلوكز سرم در گروه ديابتي در هفته‌هاي دوم و چهارم در مقايسه با هفته قبل افزايش معني‌داري دارد. در حالي كه ميزان گلوكز سرم در گروه ديابتي تحت درمان با فلفل كاهش معني داري را در مقايسه با گروه ديابتي تنها در هفته دوم نشان داد.
از سوي ديگر هيچ گونه كاهش معني داري در سطح گلوكز سرم در گروه كنترل تحت درمان با فلفل در مقايسه با گروه كنترل مشاهده نشد.
نتايج آناليز داده‌هاي تري گليسيريد و كلسترولحاكي از آن است كه سطح تري گليسيريد در گروه ديابتي افزايش معني‌داري را در هفته چهارم نسبت به هفته قبل بررسي نشان مي‌دهد و سطح تري گليريسيد در هفته چهارم در گروه ديابتي تحت درمان با فلفل در مقايسه با گروه ديابتي به مطور معني داري پايين‌تر است.
به علاوه هيچ گونه كاهش معني داري در سطح كلسترول سرم در گروه ديابتي تحت درمان با فلفل در مقايسه با
گروه ديابتي مشاهده نشد.
نتايج اين بررسي نشان داد كه تجويز خوراكي گياه فلفل در مدل تجربي ديابت قندي در كوتاه مدت مي‌تواند موجب كاهش سطح گلوكز سرم در موش‌هاي ديابتي شود. در حالي كه در دراز مدت پس از گذشت يك ماه مي‌تواند كاهش معني دار ميزان تري گليسيريد سرم را در موش‌هاي ديابتي ايجاد كند.
محققان در پايان، استفاده از اين گياه را در رژيم غذايي افراد جهت كاهش عوارض ناشي از هيپرگليسمي در كوتاه مدت و هيپرليپيدمي (افزايش سطح تري گليسيريد) دردراز مدت در بيماران مبتلا به ديابت قندي را توصيه كرده‌اند